ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Η ΝΑΜΑ είναι εγγεγραμμένη στους ακόλουθους Συνδέσμους και Ενώσεις Μηχανικών :

  • Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ – Μέλος FIDIC)
  • EFCA
  • Κεντρικό Μητρώο Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, No ELL-21251
  • Κεντρικό Μητρώο Συμβούλων Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), No 139827
  • Μητρώο Ελληνικών Γραφείων Μελετών - ΥΠΕΧΩΔΕ - Α.Μ. 309 για:
  Κατηγορία Τάξη
  13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
Ε
  10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Ε
  08. Στατικές Μελέτες Ε
  16. Μελέτες Τοπογραφίας
Ε
  21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
Ε
  27. Περιβαλλοντικές Μελέτες Δ
  09. Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές
Δ
  03. Μελέτες Οικονομικές Β
  20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
Β
  14. Ενεργειακές Μελέτες
Α
  05. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
Α
  02. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
Α
  06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Α
  11. Μελέτες Λιμενικών Έργων Α
  12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων Α
  15. Μελέτες Βιομηχανιών
Α
  28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
Α


Τα στελέχη της ΝΑΜΑ συμμετέχουν ακόμα σε πολλούς επιστημονικούς φορείς και επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΣΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, κα)