Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ΝΑΜΑ καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων του μηχανικού επιτυγχάνοντας συνολικές λύσεις από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι τη διαχείριση μεγάλων έργων. Βασική αρχή μας είναι η προσφορά αδέσμευτων υπηρεσιών συμβούλου και μελετητή επιτυγχάνοντας βέλτιστες τεχνικοοικονομικές λύσεις μέσα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ  ISO / IEC 27001:2013, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 αντίστοιχα. Επιπλέον, είμαστε εξειδικευμένοι στην εφαρμογή της μεθοδολογίας «Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας» και διαθέτουμε πιστοποιημένους μηχανικούς από την SAVE International.

Καταλαβαίνουμε πως ο σύγχρονος ολοκληρωμένος σχεδιασμός απαιτεί πολυσχιδή προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων και την υιοθέτηση συστημάτων υψηλής απόδοσης. Για το λόγο αυτό, ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση της αρχής της «βιώσιμης ανάπτυξης», σε συνδυασμό με προηγμένες λύσεις, προσανατολισμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των αντικειμένων που καλύπτει η εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης συνολικών λύσεων που καλύπτουν όλες τις παραμέτρους ενός έργου προς το σκοπό της «βιώσιμης ανάπτυξης».

Η αποστολή της ΝΑΜΑ συνοψίζεται στις εξής κατευθύνσεις:

  • Προσφορά αδέσμευτων υπηρεσιών συμβούλου
  • Ολοκλήρωση μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Στενή συνεργασία με τους πελάτες ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι τους με βέλτιστες τεχνικοοικονομικές λύσεις και σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό
  • Η καταξίωση ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε όλους τους τομείς δράσης μας
  • Προσφορά ευκαιριών συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στο προσωπικό μας


Βιώσιμη ανάπτυξη


Βελτιστοποίηση λύσεων


Σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά


Ποιοτικός έλεγχος